4


KESKI-LAPIN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT


1 §

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitot

Yhdistyksen nimi on Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi Lapin läänissä. Yhdistys on perustettu maaliskuun 23 p:nä 1992. Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistys kuuluu jäsenenä seuraaviin valtakunnallisiin kennel- ja rotujärjestöihin:

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.

Suomen Harmaahirvikoirajärjestö – Finska Jämt- och gråhundklubben r.y.

Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben r.y. sekä

Suomen Laikajärjestö – Finska Laikaklubben r.y.


2 §

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hirvikoirarotujen harrastajien yhdyssiteenä Keski-Lapissa.


3 §

Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys toteuttaa päämääriään:


4 §

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä jokaisen yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.


5 §

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


6 §

Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

 2. toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti

 3. rikkoo lakeja ja asetuksia

 4. toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.


Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


7 §

Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Varsinainen jäsen voi maksaa jäsenmaksun myös kertakaikkisena, jolloin hänestä tulee ainaisjäsen. Ainaisjäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Perimisajan ja –tavan päättää johtokunta.

Kunniajäsenet ja –puheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.


8 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Jos jäsen haluaa asiansa vuosikokouksessa käsiteltäväksi on esitys siitä tehtävä kirjallisesti johtokunnalle edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä.9 §

Kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta, ja on kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.


10 §

Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

 2. Suoritetaan valtakirjain tarkastus;

 3. Todetaan kokouksen laillisuus;

 4. Hyväksytään työjärjestys;

 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

 7. Hyväksytään johtokunnan laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma;

 8. Päätetään jäsenmaksujen suuruus;

 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio;

 10. Päätetään johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus;

 11. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

 12. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

 13. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali kuluvalle toimintavuodelle;

 14. Valitaan yhdistyksen edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin;

 15. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset;

 16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei voi kuitenkaan tehdä päätöstä.


11 §

Pöytäkirjan pitäminen

Yhdistyksen, sen johtokunnan, jaoston ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajain tarkastettava.


12 §

Yhdistyksen päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella kokoukseen mennessä edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, ainaisjäsenillä sekä kunniajäsenillä ja –puheenjohtajalla on yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen. Valtuutetulla on oikeus käyttää kokouksessa yhteensä viittä ääntä, käyttämänsä omakohtainen ääni tällöin mukaan luettuna.

Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.


13 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tammikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajain on annettava lausuntonsa tammikuun aikana.


14 §

Yhdistyksen johtokunta ja sen erovuoroisuus

Yhdistyksen toimintaa toteuttaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava, mikäli mahdollista, Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n sekä jonkin edellä sääntöjen 1 §:ssä mainitun rotujärjestön henkilöjäsen.


Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sekä sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


15 §

Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


16 §

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.


17 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvomana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

 2. olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

 3. suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

 4. valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

 5. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

 6. vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista

 7. pitää jäsenluetteloa

 8. hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

 9. hoitaa tiedotustoimintaa

 10. hyväksyä ja erottaa jäsenet

 11. valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt

 12. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä

 13. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii


18 §

Yhdistyksen varojen siirto seuran purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu, käytetään jäljelle jääneet varat purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.


19 §

Muuta

Muutoin noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.